TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 129 den heer- dien tijd, 173) Arch. Delfland, inv.no. 1969. gedeelte van die oude Rijnweg voormaals een weg Rijnweg uitgemaakt heeft. In het park van het eigenlijke Zorgvliet van waarvan de zuid- en de westgrenzen geteekend zijn, vertoont de kaart geen détails van wegen of van de Beek. De teekenaar laat aan de westzij den ouden Reynweg tegen de heining van het landgoed eindigen. Maar het is duidelijk, dat, wanneer de Rijnweg zich oorspronkelijk tot den Scheveningschen weg toe voort zette, het laatste stuk van zijn ouden loop binnen de grenzen van het park Zorgvliet uit de tweede helft van de 18de eeuw ingelijfd moet zijn geweest. Hoe dit afknotten van den Rijnweg door Zorgvliet tot stand gekomen is, wordt in het licht gesteld door vergelijking van het schetskaartje uit 1783 met een oudere kaart in Delflands archief 173Deze stamt uit den tijd vóór den aanleg van den straatweg naar Scheveningen en even eens vóór de omzetting van de hofstede, die Cats in 1643 kocht, in de door hem ongeveer 10 jaar later nieuw opgetrokken woning. Naar mijn schatting geeft ze dus den toestand van niet later dan het midden van de 17de eeuw weer. Men ziet het terrein van het toen malige landgoed ten zuiden door een weg begrensd, die nog zijn vrijen loop naar den Scheveningschen weg bezit. Het kan wel geen twijfel lijden, dat men in dit stuk weg het uiteinde van den Rijnweg heeft te zien. Er bestaat dan overeenstemming met de kaart van Floris Balthasar van 1611, waarop men eveneens den (daar ongenoemden) Rijnweg den zuidrand van de vlakte van Segbroek ziet begeleiden tot aan den Scheve ningschen weg toe. Het is bekend, dat het park van Zorgvliet in den loop der jaren naar het zuiden en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 145