DE HEER LEYDEN EN DE 138 na zijn huwelijk met Elisabet Cats, heeren geoctrooieerden noodzakelijk geachte maatregel van sluiting van den Rijnweg werd echter zoo kras en grondig doorgevoerd, dat de toenmalige eigenaars van Zorgvliet, Elisabet Cats en haar tweede echtgenoot Diederik Pauw, zich den ouden toegang naar het buiten huis over den straatweg en den Rijnweg ontnomen zagen. Ter vergoeding evenwel van het hun daardoor ver oorzaakte ongemak zeiden de participanten hun den aanleg toe van een nieuwen weg, zooals in een der registers van Appointementen van de Rekenkamer als volgt te lezen staat184): „Daer en boven is den voorn. Heere van Carnisse185) belooft, dat in plaetse van den ouden wech, gelegen ten zuijden ende oosten van Sorch- vliedt186), door de voorgem. Heeren geoctroijeerdens, ende tot haeren costen, een nieuwe wech sail werden gemaeckt, breedt achtien voeten, ten westen van de beeck ende het landt ofte gescheijt van Sorgvliedt voors. ende verder ten noorden door de duijnen volgens de roijinge gestelt in de caerte daer aff gemaeckt, bij den landtmr, Johan van Swieten 187sullende daermede sijn vernieticht den voors. ouden wech over de dingen van Sorgvliedt jegenwoordich leggende...Het is, dunkt mij, duidelijk, dat hier met dien ouden weg de Rijnweg bedoeld is en niet de oude weg naar Scheve- 184Rekenkamer Domeinen Holland, inv.no. 174, f. 321 v, 13/3/1665. 185Pauw voerde dien titel vrouwe van Carnisse. 186) Ik meen de uitdrukking „ten zuiden en oosten” te mogen opvatten als bedoeld: ten zuidoosten, omdat er slechts van één weg sprake is. Een zuidelijke weg zou den Rijnweg moeten aan duiden, een oostelijke den Scheveningschen weg, maar men zou dan verwachten geschreven te vinden: in plaats van de oude wegen. 1S7) Deze kaart schijnt niet meer te bestaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 154