DE HEER LEYDEN EN DE 140 Doublet en verder zijde af dan door de laan van over de klingen achter de Beek. Had Pauw in 1665 met den nieuwen toestand genoe gen genomen, niet alzoo deed Willem Bentinck, die in 1674 de woning van de erfgenamen van Elizabet Cats, dochters uit haar eerste huwelijk met Cornelis Musch, kocht; de overdracht vond plaats op 16/1/16 75 189). Maar reeds in December 1674 richtte hij een verzoek schrift aan de Rekenkamer en de Magistraat van Den Haag om gedaan te krijgen, dat hij een opening in den stuifdijk mocht maken ten einde zonder omgang door het land en de duinen met koets en paarden van den straatweg naar zijn hofstede te komen 180Op dit verzoek werd goedgunstig beschikt, mits hij er voor zorgde, dat het op zijn kosten te maken hek of poort in den dijk altijd wel gesloten gehouden zou worden, opdat geen andere personen er hun doortocht door zou den nemen tot nadeel van den tol. De toen gemaakte opening moet ongeveer ter hoogte van de oude Rijnweg- uitmonding aangebracht zijn. De daaraan aansluitende weg stond loodrecht op den straatweg, knikte bij de Beek rechthoekig om en liep langs den oostoever ervan naar het huis. Eerst in lateren tijd werd een toegang in den stuifdam gemaakt ter hoogte van het huis met een oprijlaan, die bijna recht op het huis toeliep. De eerste opening werd toen weer gesloten. In aansluiting aan dit relaas van den aanleg van den tolvrijen weg door en op kosten van de geoctrooieerden ten westen van Huygens’ Zeestraat veroorloof ik mij de isb) Transp. Den Haag, inv.no. 444, f. 401, 16/1/1675, klapper- no. 445. 190)Rekenkamer-Domeinen Holland, inv.no. 175, f. 563v, 18/12/1674.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 156