TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 141 1S1) Verg, kaart no. IV. aandacht te vestigen op nog een ander duinslag, dat men op de kaart van Cruquius van 1712 ontwaart. Het loopt van de noordpunt van het Huibert Wouters-laantje door het duin en over de Oude Wei naar het zeedorp zonder met den straatweg eenig punt van aanraking te hebben. Het laat zich gissen, dat dit pad een tegenhan ger is van den zoo even behandelden weg en wel voor het verkeer aan de oostzij van den tolweg. Beide ver vullen dan de rol van „geldelooze” paden. Hoe en wan neer het oostelijke pad tot stand gekomen is, bleef mij tot nu toe onbekend. Met het in de bovenstaande regelen geleverde over zicht zijn de mij bekende gegevens over het gebruik van den naam Rijnweg in het oostambacht van Den Haag uitgeput. Uit het westen komende eindigde, zooals ik meen bewezen te hebben, de genoemde weg bij Zorgvliet aan den Scheveningschen weg. Zijn aanwezigheid on middellijk oost van het einde van den Denneweg werd ons een paar maal in akten geopenbaard. Verder is gebleken, dat de weg van Schuddegeest (Javastraat) tusschen het einde van den Denneweg en den Scheve ningschen weg noch het begin van de Laan van Meer- dervoort aanspraak kunnen maken op den naam Rijn weg 191Onder die omstandigheden ligt de gevolgtrek king voor de hand, dat de Rijnweg, waarin men toch wel gaarne een oorspronkelijk doorloopende weg wil zien, een schakelstuk gehad zal hebben tusschen zijn uitmonding aan den Schev. weg en het uiteinde van den Denneweg. De voorstelling van Pabon, dat de Rijnweg voorbij Zorgvliet zijn richting nagenoeg onveranderd voortzette tot in den Waalsdorper achterweg, bevredigt om een dubbele reden niet. In de eerste plaats houdt hij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 158