DE HEER LEYDEN EN DE 146 oorspronkelijke voortzetting evenwel uit negatieve van den naam Meerdervoort, dat beginstuk. 194) Zoo ook Jacób van der Does in zijn ,,’s-Graven-Hage”, a° 1668, bl. 43, noot 2: De Vyver wert door een kleyn Beecxken, het gheen uyt de Duynen en Berghen zijn oorspronck heeft ververst ende onderhouden. vaak 194wisselde, zulks toeliet. Zoo is het ook te ver klaren, dat na de afknotting van den Rijnweg bij Zorg vliet het van het westen komende verkeer een korte ver binding zocht met de laan van Doublet en er aldus een of meer rijsporen schuin over het Oostblok ontstonden of althans algemeener dan voorheen door het plaatselijke verkeer van en naar Segbroek gebruikt werden, sinds dat de partikuliere oprijlaan van het voormalige buitenhuis van Goud, dat later aan de familie Doublet behoorde, zich tot openbaren weg ontwikkeld had, zooals in het bovenstaande uiteengezet is. De verleiding is daardoor groot om in zoo’n schuin over de klingen verloopend slag de rechtstreeksche en van den Rijnweg te zien. Ik meen aanwijzingen als daar zijn: het ontbreken Rijnweg voor het begin van de Laan van de oorspronkelijk partikuliere aard van het gebruik van de benaming buurweg of leiweg voor het westelijk gedeelte van de Javastraat en het gemis van den naam Rijnweg daarvoor, zoowel als uit positieve, aan kaarten en akten ontleende gegevens aannemelijk gemaakt, zoo niet stellig bewezen te hebben, hoe de Rijnweg oorspronkelijk den noordrand van het Oostblok volgde en zoodoende niet aan het begin van den huidi- gen Scheveningschen Weg, maar veel verder naar het noorden toe, bijna op de hoogte van het huis van Zorg vliet, op het oude duinpad naar Scheveningen uitliep. Op de lotgevallen van den Rijnweg in de 18de eeuw hebben nog betrekking eenige stukken in een tweetal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 163