DE HEER LEYDEN EN DE 148 het ook zal strecken tot nadeel en ongemak van ’t ge- mein”, weshalve zij ootmoedig verzoeken zoodanige voorziening te treffen als de heeren oordeelen noodig te zijn. Dit rekest, bij besluit van 18/11/1739 door Delf land voor schriftelijk antwoord in handen gesteld van Joh.a Jac.a du Bois, wed. van mr. Roelof Eelbo, lokte een vinnige rescriptie van harentwegen uit, waarin ten aanzien van het Rijnslag het volgende te berde werd gebracht: ,,dat zij zoude hebben ontnomen een publicque wegh, die men segt den Rijnslagh genaemt te zijn ge weest, sonder nogtans te expresseeren den aanvang, be loop off eynde van de selve wegh; veel min off, en wat voor belang de requiranten met relatie tot hunne wo ningen dienaangaende souden hebben; en oversulks, sal de gerequireerde voor jegenwoordig ter beantwoording van dat positieff alleenlijk remarqueeren: dat hoe seer zij gerequireerde na het exploicteeren van de voors. copie requeste, sig soo veel doenlijk heeft tragten te informeeren, wat dat er eijgenlijk van de voors. praetense publicque wegh soude mogen zijn, zij gerequireerde nog tans niet anders heeft konnen ontdeckken, als dat zij ende wijlen hare voorn, overledene man, alleen haar eijgen land, waarvan zij des gemeenlands en andere las ten moet betalen, hebben doen vergraven en afsanden; en dat de gerequireerde ook geene andere publicque wegh, die tot dienst van 't gemeen soude moeten strec- ken, heeft konnen ontwaer werden, als die geene de- welcke is loopende langs de wooningen van de requi ranten off vertoonders en waer omtrent deselve hunne derde schijnreeden van beklag off bedugting bij de voors. requeste hebben voorgedragen; ten ware men voor publicque weegen wilde debiteeren alle wagenspooren, dewelcke de boeren off andere wagenvoerders bij droo- ge soomers, na hare phantasie, tot meerder gemack en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 165