VER. „DIE HAGHE" IN DE JAREN 1940—MEI 1945 7 vervangen. Ook verderop was er veel veranderd en ver knoeid. Maar desniettemin, wanneer men nu liep tus- schen de oude boomen dan kwam men toch door het algemeen karakter van de straat reeds onder den indruk van de stille voornaamheid welke het Lange Voorhout in volle glorie ten toon spreidt. Het Fransche Gezantschap voorheen het Haagsche Tapijthuis, in den smaak van Post gebouwd sloot ondanks zijn witte beschildering de rij stijlvol af. Aan de overzijde was het Gerechtshof, dat de smaak van den Franschen tijd vertegenwoordigde met het Provinciaal Gouvernement eens het huis van de vermogende Suasso’s en de woning van den Com missaris eens het huis van den vermaarden en ook wel beruchten Lopez de Liz, een deftig geheel. De anti chambre van den Commissaris had een der mooiste Lode- wijk V betimmeringen uit heel Den Haag. Dat is nu alles zoo goed als verloren, en op den ach tergrond werd bij het Stille Smidswater de oude Kanon gieterij in 1669, ook al door Post gebouwd, een prooi van het bombardement. Reeds had men het eigenaardige fabrieksgebouw afgebroken en vervangen door het kolossale tè kolossale gebouw van den Topografi- schen Dienst, maar de facade aan het Smidswater met haar forsch, martiaal beeldhouwwerk, was toch altijd nog een historisch hoekje en zooals dat aansloot aan ons laatste mooie grachtje was het een geheel vol stemming. Die Nieuwe Uitleg is nu ook geducht geschonden, even als het Lange Voorhout een zware wond gekregen heeft! De oorlogsverwoesting heeft zoo dan toch ook in het meest typische Haagsche Centrum gewoed. En nog moeten wij dankbaar zijn dat eenerzijds de Schouw burg, anderzijds het Paleis van Koningin Emma gespaard gebleven zijn. En hoe zal hier de omgeving worden? Laat ons de hoop uitspreken, dat wijsheid en goede

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 17