DE HEER LEYDEN EN DE 154 Zoo ja, waarom dan dit punt verzwegen kelijk verloop van den Rijnweg niet ter kennis lezer gebracht? In elk geval acht ik deze wijze 200) In Haagsche Schouw beteekent schouw een open schuit of pont, een veerboot. In den naam Schouwweg (Wassenaar) zal schouw wel de beteekenis hebben van toezicht en betrekking hebben op zijn gebruik bij het schouwen van de Kas- en de Zijlwetering. Allicht zal in verband met dit verschil in beteekenis de Haagsche Schouw als van ouderen datum zijn dan de naam Schouwweg. 201Jaarb. Die Haghe 1942, bl. 168 met noot 1). zoekt. ,,De weg vindt immers”, zoo vervolgt hij, „zijn natuurlijk vervolg in den alouden Schouwweg, die mid den door het hartje van het dorp Wassenaar loopt, om met een groote bocht over Oostdorp en den Hooge- boomsche weg het veer van de Haagsche Schouw te bereiken”. Ik laat nu daar, dat deze zin in staat is en, naar ik niet zonder grond aanneem, ook de bedoeling heeft de voorstelling te wekken, alsof de Schouwweg en de Haagsche Schouw in direkt verband met elkaar zijn te brengen, wat ik zoo vrij ben te betwijfelen 200). Maar hoe moet men opvatten, wat die zelfde zin omtrent den loop van den Rijnweg doet denken? In allerlei oude bronnen, die op Wassenaarambacht betrekking hebben, ontmoet men een Rijnweg, maar die ligt dan niet, waar de heer Leyden zijn vervolg onder andere namen zoekt, doch verder zuidelijk. De heer Hardenberg stelt den Wassenaarschen Rijnweg gelijk met den hui- digen Leidschen straatweg201). Voor zoover mijn ken nis der Wassenaarsche wegen reikt, ben ik het met die opvatting eens. Men komt zoo vanzelf tot de vraag, of den heer Leyden niets omtrent het bestaan van den naam Rijnweg in het ambacht van Wassenaar bekend was. Zoo neen, dan toont dit aan, hoe slecht en onvol doende onderlegd hij zijn beschouwingen opbouwde, en het wer- van den van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 171