TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 155 de Werve en na zijn dood als dat de Werve. Eerst later komt het voorlichting in hooge mate verwarrend en onweten schappelijk. Ik begeef mij thans in een bespreking van het gebied tttsschen den Scheveningschen weg en den Raamweg. Bij de plek, waar thans de Laan Copes van Catten- burch en het Nassauplein samenkomen, lag oudtijds een hofstede, waarheen van den „lydtweg” (Javastraat) af een breede, noord loopende laan toegang gaf. De beek uit Zorgvliet naar Den Haag stroomde met een grooten omweg tot binnen het terrein van deze hofstede en boog zich dan naar het zuiden om, zijn loop langs de laan nemende en den „lydtweg” kruisende. Deze woning behoorde in de tweede helft van de 16de eeuw aan leden van de familie Hanneman. Een vrouwelijke erf genaam uit dit geslacht, Adriana Hanneman, huwde in het begin van de 17de eeuw als weduwe met Jacques of Jacob van der Wiele, heer van de Werve te Rijswijk en het landgoed staat dan langen tijd bekend als dat van den heer van van de vrouwe van voor onder den naam Schuddegeest. Niet ver ten oosten van de woning van Van de Werve stond een huis in een uithoek van het erfpachts- land van Mr. Joost Sasbout. Het terrein hiervan strekte zich uit langs en noord van den weg van af de lande rijen van Hanneman tot aan de grenzen van Zuidwijk en Wassenaar toe. Benoorden deze beide bezittingen trof men de landerijen van een derde hofstede aan, waaruit het latere Duinweide is voortgekomen. Ten noorden grensde het land dier hoeve aan de wildernis en westwaarts greep het, althans voor het eind van de 16de eeuw, heen om de bezitting van de Hannemans, doordat ook de gronden van Schuddebeurs er toe be hoorden; deze werden er echter in 1590 van gescheiden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 172