DE HEER LEYDEN EN DE 156 de woning van eenzelfde Tusschen het latere Duinweide en de grens van Zuid- wijk lag nog een stukje grond, dat in de eerste helft van de 16de eeuw uit het domein in erfpacht uitgegeven was en omstreeks de helft van die eeuw met een huisje er op eigendom was van Huibrecht Woutersz., naar wien het er langs loopende laantje genoemd is. Dit kan hier verder buiten beschouwing blijven. Wat nu, af gezien van de laan van de woning van Van de Werve, den loop van wegen in dit gebied betreft, zoo laat zich met zekerheid vaststellen, dat er van het punt, waar de Rijnweg bij het oude Zorgvliet het duinslag naar Scheveningen bereikte, een pad oost waarts het duin inging. Een drietal kaarten, stammende uit het einde van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw, stemmen te dien aanzien met elkaar over een 2°2). Dit pad leidde naar en langs de achterzijde van de ontgonnen gronden van de landhoeve van Duin weide, alwaar een hek en een weggetje toegang gaven naar het huis. Van dit pad wordt gewag gemaakt in 1588 als van ,,een seecker wagenslach, commende vuyt den oosten deur de voorn, stroocke, streckende nae twesten tot den Scheveninger wech toe’’ 203). Van 1595 tot 1613 behoorde bedoelde hoeve aan Maarten Lam- brechtsz. van Kenniphoven, een bekenden huizen- en 202) A.R.A. Den Haag, kaart no. 86, vervaardigd in 1595. Arch. Delfland, inv.no. 1969, waarschijnlijk uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Arch. Rijnland, inv.no. 1407 en 1411, beide kopieën verloren gegane kaart van 1630. 203) Onder de voorn, „stroocke” valt te verstaan het ver naar het noorden en over de grens van hun eigendom strekkende kroftje van de erfgenamen van mr. Pieter Hanneman even links van het midden van de in voetnoot 202 vermelde kaart no. 86. De aanhaling is uit Arch. Rekenkamer-Domeinen, inv.no. 159, f. 153, 18/1/1588.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 173