VERSLAG OVER DE LOTGEVALLEN DER 8 ons mogelijk smaak hier een oplossing vinden, die het maakt ons met het verlies te verzoenen. Doch tlthans voor het nu levende geslacht zal wat aan de Boschjes en vooral wat aan het Bosch mis dreven is, nauwelijks hersteld kunnen worden. Boomen groeien niet snel en ook al ware dat zoo: het eigen karakter van beide is zóó zeer aangetast, dat het de vraag is of dat ooit hersteld zal kunnen worden. Voor de Boschjes is een mogelijkheid van een opener be groeiing en ruime parkaanleg, met meer water en men zal daar wellicht heel dankbaar voor zijn, maar onze lommerrijke Boschjes krijgen wij toch wel niet terug! En wat de consequenties zijn voor het gehalveerde Haagsche Bosch, waarvan juist het zoo karakteristieke, en welbeminde vijvergedeelte verwoest is, is moeilijk thans nog te voorzien. Wie treurt niet die voor zich een herinnering oproept aan het kostelijk wintertafereel van de ijsbaan vol menschen, midden onder het hooge hout? Dat was een Haagsch schouwspel, daar ontmoette men op een Zondagmorgen, schaatsrijdend of toeziend als wandelaar, „heel Den Haag”. Als wij daaraan denken, aan de bekende figuren, die wij op straat ontmoetten, dan ook zal het blijken, dat wij velen niet zullen terug zien. Dit is niet in alle gevallen het gevolg van den oor- lag, ook het voorbijgaan van de jaren heeft daaraan een belangrijk deel, al wil deze gedachte ons niet verlaten, dat de zwaarte der oorlogsjaren, de zorg vooral over het lot van land en volk velen eerder van ons heeft doen heengaan dan anders misschien het geval zou zijn ge weest. Onder de politieke figuren zullen wij Colijn missen, Limburg, Van Karnebeek, bekende leden van onzen Ge meenteraad als Joëls en Lou de Visser, beiden oorlogs slachtoffers, dit waren ook de predikanten Van den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 18