TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 165 2°9) Verg, mijn bijdr. in het Jaarboek Die Haghe 1943, bl. 84 tot 90. Zooals ik in den aanhef van dit artikel meegedeeld heb, had de heer Leyden verzocht om strenge en open hartige kritiek op zijn werk. Welnu, aan dat verzoek heb ik naar mijn vermogen trachten te voldoen. Al ben ik mij bewust, dat de heer Leyden, ware hij nog in leven, wegens mijn dubbele ondeskundigheid in aardrijkskun dig en geschiedkundig opzicht de waarde van mijn op en aanmerkingen gering zou tellen, zoo kan ik mij toch niet weerhouden om uiting te geven aan de teleurstelling, Whssenaar wenschte in te slaan, had de buurtweg (de latere Javastraat) tot zijn beschikking. Is voorts de Noord-Denneweg werkelijk eerst omstreeks het midden van de 14de eeuw als groote verkeersweg tot stand ge komen 208dan zal vóórdien het verkeer van Den Haag naar het oosten bij gesloten houden van de wildbaan van den Hagerhout zijn koers genomen hebben over het Noordeinde om langs den zoo even genoemden buurweg den Rijnweg verder oostwaarts te bereiken. Een veron dersteld schakelstuk tusschen de uitmonding van den Rijnweg in het slag naar Scheveningen bij Zorgvliet en het punt, waar later Denneweg en Rijnweg elkaar ont moetten, had dus noch voor het plaatselijk verkeer tus schen Segbroek en Den Haag noch voor doorgaand ver keer van Den Haag naar het oosten en omgekeerd eenig belang meer. Onafhankelijk van de boven geopperde verklaring, die berustte op de veronderstelde bescher ming van den watervang, is er dus uit een zuiver ver- keersoogpunt alle aanleiding om tot de voorstelling van het laten vervallen van het bedoelde schakelstuk te komen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 182