Dr. W. MOLL s GRAVENHAGE IN 1814 DOOR De geschiedenis der gelukkige omwenteling van zaken in November 1813 is herhaaldelijk geschreven; voor Den Haag vindt men haar uitvoerig verteld door Dr. H. E. van Gelder in het Gedenkboek der Herstelling van Nêerlands onafhankelijkheid in 1813, bij de herdenking van het eeuwgetijde verschenen. Maar hiernaast han delen tallooze andere geschriften over de gebeurtenissen van die belangrijke Novemberdagen. Het is bekend, dat de Franschen het land achterlieten in heel wat minder gunstigen staat dan waarin het ver keerde, toen zij er bijna negentien jaren tevoren niet zonder vreugde waren binnengehaald. In het bijzonder voor Den Haag was de toestand ongunstig geworden. Door het vertrek van Hof en regeering was het ver vallen tot den rang van een stille provinciestad. Tal van, vooral grootere, gebouwen en huizen waren daar door leeg komen staan; de grootste waren voor de kazerneering van Fransche troepen of voor het her bergen van Fransche bureaux en autoriteiten in gebruik genomen. Van de kleinere waren vele onbewoond gebleven, daarna bouwvallig geworden en tenslotte afgebroken en vele ledige erven ontsierden de binnen stad. Er bestaan opgaven, waaruit blijkt, dat niet min der dan 644 huizen waren gesloopt, zeker een aanzienlijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 193