's GRAVENHAGE IN 1814 177 percentage daar men het getal der gebouwen in Den Haag op ongeveer 8000 kan schatten. Het bestuur van Den Haag werd door Franschgezinden gevoerd, vele goed vaderlandsche ambtenaren waren uit hun bedie ning ontzet, Fransche wetten en reglementen golden, Fransche ambtenaren deelden in laatste instantie de lakens uit. De bezittingen van het Huis van Oranje waren verbeurd verklaard; de Fransche autoriteiten hadden de door hen in beslag genomen huizen van publieke gelden met weelde ingericht en gemeubeld. Het beroemde Haagsche Bosch had groot gevaar ge- loopen te worden omgehakt, maar het was tenslotte met een beroep op de acte van redemptie, die het behoud voor altijd waarborgde, nog gered kunnen worden. De stad was stil zonder verkeer; de bronnen van welvaart stroomden niet meer. Ook Scheveningen was door het stagneeren van de visscherij tot armoede gebracht. Nadat de onafhankelijkheid zoo gelukkig en betrek kelijk zoo pijnloos en gemakkelijk was herwonnen, moest dus ook in de stad, die weer als van ouds residentie en regeeringscentrum was geworden, veel worden her steld en veel worden opgebouwd. Wat de archieven van 's Gravenhage mededeelen over hetgeen door het stadsbestuur tot het einde van het jaar 1814 in verband met de buitengewone tijds omstandigheden is verricht en met welke extra-ordinaire zaken dit bestuur gedurende het eerste jaar der her wonnen onafhankelijkheid bemoeienis heeft gehad, moge hier in het kort vermeld worden. Het zal blijken niet veel te zijn, minder dan men zou verwachten. Mag daaruit de slotsom getrokken worden, dat de omstandig heden toch minder abnormaal geweest zijn, dan wij nu zoo gaarne geneigd zijn aan te nemen? In zekeren zin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 194