T VERSLAG OVER DE LOTGEVALLEN DER 10 het i Ten slotte de schilders; het bombardement van Bezuidenhout kostte het leven aan Jozef Seckel een ge waardeerd lid van Pulchri; ook uit dezen kring ging een zeer bijzondere heen: Willem van Konijnenburg. Mijn opnoeming beweert niet volledig te zijn, verre van dat; 'het was mij er slechts om te doen U even ervan te doordringen hoe veel men verliezen kan in een luttel aantal jaren, hoezeer de gelederen dunnen en in welke mate het Den Haag van heden en morgen armer gewor den is; hoezeer wij moeten hopen dat de gelederen weer van onderop kunnen worden aangevuld. En van onderop aanvullen moge ook beteekenen aanvullen met nieuwe en frissche krachten, die het verstaan om het Haagsche leven niet slechts weder op te bouwen, maar ook te ver nieuwen. Wat voor de stad Den Haag geldt, geldt ook voor onze vereeniging, voor Die Haghe. Ook dit heeft velen en veel verloren. Enkele trouwe leden, bestuursleden en sprekers noemde ik reeds; ik memoreer thans hoezeer ons ledental achteruitliep in deze jaren. Reeds hadden de crisisjaren ons veel leden gekost. Op 1 Jan 1940 waren er nog 383; dit cijfer daalde tot 284 op 1 Jan 1943. Ge lukkig bleef het toen stationair, op 1 Jan. 1944 waren er 286 en halverwege 1945 waren er 296. Het was voor een deel de evacuatie, maar vooral de dood, die ons deze ver liezen berokkende, over het algemeen bleven de Hage naars ons trouw. Ik vermeld het met erkentelijkheid maar ik moet er terstond aan toevoegen, dat dit niet minder de noodzakelijkheid doet gevoelen om nu met kracht aan de ledenwerving te beginnen. Het zou heelemaal niet erg zijn als wij den eisch stelden, dat Die Haghe min stens 1000 leden moet tellen! Zou dat cijfer thans niet te bereiken zijn? Zou het niet een feit zijn, dat wij juist in deze jaren ons sterker gehecht hebben niet slechts aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 20