sGRAVENHAGE IN 1814 184 het feit dat eerst de Engelsche gezant en daarna alle gezanten van den impost op alle inkomende goederen waren vrijgesteld en bovendien eerstgenoemde op ver zoek van den Souvereinen Vorst nog van het stedelijk additioneel van de belasting op de wijnen, niet van grooten invloed zijn geweest. In de rekening over 1814 vindt men een post van f 48.000,wegens de opbrengst van „extra-ordinaire lasten”, zoodat daarmede de f 20.000,voor de gele verde ruiters en f 30.000,voor de landmilitie niet eens volledig betaald konden worden. De f 8.000,voor militaire uitgaven ten bate van vreemde zoowel als Ne- derlandsche troepen zullen door de regeering en den te Rotterdam gevestigden commissaris der Engelsche strijd krachten in Nederland zijn terugbetaald. Want ook de door de eigen landsregeering genomen militaire maatregelen drukten voor een gedeelte op het stedelijk budget. Reeds in Januari kwam er bericht, dat Den Haag zestien paarden voor de artillerie zou moeten leveren en in Februari nog weer een aantal voor de dragonders, waarvoor van rijkswege f 200,per stuk werd betaald. Daar het niet mogelijk bleek voor dezen prijs behoorlijke paarden aan te koopen, moest de stad meer dan f 2.900,bijpassen, die wij reeds begrepen hebben gezien in de in Februari over de burgerij omge slagen gelden. Hiertegenover stond echter later een bate van f 2.150,voor den verkoop van door de militaire autoriteiten afgekeurde paarden, die in de vierschaar van het stadhuis publiek werden geveild. De financiën waren door den achterstand, die in de Fransche jaren was ontstaan, zoodanig in disorder ge raakt, dat ze de eerste twintig jaren van de eeuw steeds in zorgelijken staat hebben verkeerd. Maar ook daar over is in de stukken, van 1814 althans, niet veel te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 201