sGRAVENHAGE IN 1814 188 hoog oplaaiende geestdrift in 1814 reeds aanmerkelijk begon misschien maar goed, dat ook aan de spontaan aangeboden einde kwam. Zij hadden in rust en orde betroffen. 1807 door het toenmalige Departement van Oorlog aan gekocht. In November verwierf het stadsbestuur voor f 2.300 een gebouw in het Westeinde om als kazerne te dienen en voor f 627,’s jaars werd nog een tweede huis voor dit doel gehuurd. In December 1814 werd boven dien bijna f 1.000,uitgegeven voor logement en ver tering van officieren en stalling van paarden. De repa ratie van de gebouwen, waar militairen waren onder gebracht, werd blijkbaar door de stad voorgeschoten, ook het huren van gebouwen tot „casernen” kwam blijkens de financieele bescheiden, nadat Den Haag garnizoenstad was geworden, veelvuldig voor. De reparaties kostten alleen reeds bijna f 37.000,voor huur van kazernes werd meer dan f 13.000,uit gegeven, de andere uitgaven voor kazerneering bedroe gen ruim f 15.000,Maar deze bedragen werden op den duur van de regeering terugontvangen en bleven dus niet op de stedelijke financiën drukken. Wel moesten eenige malen schuiten voor transport van militairen naar Amsterdam, Axel en Veere beschikbaar worden gesteld. Zoo is niet te loochenen, dat op financieel gebied kort na het herkrijgen der vrijheid nogal wat van de Hage naars werd gevraagd en het verbaast ons niet te hooren, dat de aanvankelijk zoo de eerste maanden van af te zakken. Het was in het begin van het jaar persoonlijke diensten een hoofdzaak de bewaring van Reeds dadelijk op 18 November 1813 hadden zich 150 „weldenkende” burgers aangeboden om voor de rust te zorgen. Het aanbod was aanvaard en de rust bewaarders werden nog door de Fransche autoriteiten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 205