’sGRAVENHAGE IN 1814 199 de een totaal van 118 uit het geheele Departement, de nieuwe grondwet was aangenomen en de Souvereine Vorst op haar beëedigd. Reeds op 30 Maart was de grondwet van de pui van het Raadhuis afgekondigd. Wij hebben gezien dat de schutterij ter herdenking van den intocht met een penning werd vereerd; de drie leden van het Provisioneel Bestuur kregen eveneens zulk een penning in zilver „als een gedachtenis voor de bereidwilligheid en ijver, waarmede zij direct na omwenteling zijn opgetreden”. Op 28 Maart had dit Bestuur zijn geheele vergadering gewijd aan de vaststelling van het ceremonieel voor den intocht van den vorst. Tevens werd besloten hem op of na 18 April een groot bal aan te bieden te houden in de zaal van den Schouwburg. Van dit laatste feest is echter niets gekomen; op 12 April nl. verzocht de Prins in een beleefd schrijven o.a. in verband met het a.s. huwelijk van zijn zoon uitstel van de „fête”. Het zal de bedoeling geweest zijn het bal te doen samenvallen met de feesten voor het huwelijk van den Erfprins met Prinses Charlot te van Engeland, dat in Mei gesloten zou worden. Op 9 Mei echter werd de vorstelijke verloving voor de eerste maal, op 16 Juni definitief verbroken, wat vermoedelijk den afstel van het bal zal hebben meegebracht. Op 9 Juni werd het herstel van den vrede in Europa feestelijk herdacht. Het Stadsbestuur begaf zich ter audiëntie bij Z.K.H. om hem met de gelukkige gebeurte nis te complimenteeren en zorgde ’s avonds voor een illiuminatie. Ook brachten vele vorstelijke personen in 1814, meest al incognito, een bezoek aan de residentie van het weer herrezen Nederland en dat gaf uiteraard vertier. Nog in Januari bevonden zoowel de Hertog van Clarence als de Graaf van Artois zich in Den Haag, een half jaar later

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 217