's GRAVENHAGE IN 1814 200 de Kroonprins en Prins Frederik van Pruisen, die in het Hotel van Portugal, blijkbaar het vroegere Portugeesche Gezantschap in de Lange Houtstraat logeerden. Op 15 Maart begaf het Provisioneel Bestuur zich met een Com missie uit den Raad naar het Hotel le Maréchal de Turenne aan de Nieuwe Markt om de daar vertoevende zuster van den Keizer aller Russen, H.K.H. Mevrouw Catharina Paulowna Prinses Douairière van Oldenburg te complimenteeren. Spoedig zou ook haar Keizerlijke broeder, de Tsar van Rusland, toen beschouwd als de redder van Europa, de stad met een ditmaal officieel bezoek vereeren, zij het met een zeer kortstondig, dat nog geen vierentwintig uur duurde. Maar toch werden er groote voorbereidingen voor getroffen. Zoo werden, al ging dit naar de meening der plaatselijke regeering eigenlijk de stad niet aan, spoedshalve op stadskosten de Wagenbrug en die aan het Bezuidenhout, die Z.K.M. moest passeeren, hersteld. Ook werden hier wagens ieder met vier paarden gereed gehouden om de jagers van Prins Frederik, die als lijfwacht van den Keizer zou den fungeeren, onmiddellijk na zijn vertrek van het Huis ten Bosch naar Haarlem te brengen, waar zij opnieuw dienst zouden moeten doen. Op 2 Juli was de groote dag gekomen. Het Provisioneel Bestuur ontving den Vorst aan de stadsgrenzen en geleidde hem door de stad naar het Huis ten Bosch, waar het Prinselijk gezin hem wachtte. Dien dag was er audiëntie, diner, schouwburg- voorstelling en bal en reeds den volgenden morgen ging de Keizerlijke gast verder. Waren er dus voor de burgerij wel reeds eenige feest dagen geweest, toch was naar het oordeel van het Provi sioneel Bestuur nog niet aan de toezegging van het Oronje-bovenbiljet van 17 November, dat een „vroolij- ken dag op gemeene kosten” had beloofd, voldaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 218