sGRAVENHAGE IN 1814 201 Want de door van Gelder (bl. 81) genoemde uitdeeling van brood en kaas op 18 November 1813 kan kwalijk als zoodanig gelden. Het Provisioneel Bestuur, blijkbaar aannemende dat op gemeene kosten voor Den Haa(g beteekende op stads kosten, wat ook eigenlijk duidelijk uit de proclamatie bleek, besloot den verjaardag van den Souvereinen Vorst op 24 Augustus te bestemmen tot „een dag van algemeene vrolijkheid”. Weliswaar bevond de jarige zelf zich niet in zijn residentie doch te Brussel om daar de feitelijke souvereiniteit over de Zuidelijke provinciën te aanvaarden. Maar toch werd een groot feest gevierd. De gezamenlijke turfdragers, die in de revolutie-dagen zulk een belangrijke rol hadden ge speeld, richtten een eerepoort op, die van stadswege werd geïllumineerd, terwijl zij met hun z.g.n. generaal aan het hoofd in maskerade-klederen defileerden langs het Huis ten Bosch, waar het Prinselijk gezin zij het zonder den Prins toen vertoefde. De stad zorgde voor een „korps van 26 muzikanten”, dat tot verhooging der feestvreugde op het Buitenhof concerteerde. Aan Com missarissen en Hoofdlieden van de turfdragers werd tot goedmaking van kosten ter gelegenheid van den feestdag en voor een uitdeeling van brood en kaas aan hun leden een som van f 682,toegelegd en aan com missarissen van de vleeschhal voor een dergelijke uitdee ling aan de vleeschhouwers en hun knechts f 161-5-. Bovendien had de Raad drie zijner leden naar Brussel afgevaardigd om den Prins persoonlijk te complimentee- ren. Voor deze reis werd uit de stadskas f 580,neer geteld. Alles samen een tamelijk hoog bedrag. Maar toen de revolutiedagen van 17 en 18 November voor het eerst zouden verjaren, besloot de vaderlandsche regeering deze dagen te vieren als den beloofden „vroo- lijken dag”. De stad besloot harerzijds ook hieraan nog u

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 219