DE GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 208 overleed 's Gravenhage 4 December 1736. Was aldaar gehuwd 13 November 1707 met Magdalena Elisabeth de Jonge, vrouwe van Cranenbronck, geb. aldaar 13 Nov. 1689, overleden 15 Februari 1730, dochter van Mr. Cor nells, heer van Ellemeet en Maria Oyens. Zijn dochter Charlotte brengt door haar huwelijk, Kloosterkerk 5 Juli 1727, met Vincent Willem Graaf van Hompesch het huis aan dit geslacht. No. 4. Het hofboek van 1561 (verg. Die Haghe 1946, pag. 26) vermeldt als eigenares ,,de weduwe van Jan van Duvenvoorde, ridder, heere van Warmond”. Op 26 Juni 1562 transporteeren Jacob van Duvenvoorde en Woude, heer van Warmond, ridder en vervangende jonge Jacob van Duvenvoorde zijn broeder, Johanna van Duvenvoorde „proostinne der collegiale kerck van Sinte Geertruijt tot Nivelles”, Maria en Anna van Duyvenvoorde, beide canonissen te Bergen in Hene gouwen en Jacobmijna van Duyvenvoorde canonesse te Mabuse, zijn zusters, lastgevende aan Dirck Pauw Jansz, aan Elisabeth Dirxdr., weduwe van Heijndrick Jansz. van Persijn, hun huis en erf mitsgaders twee zitbanken in het klooster der Predikheeren (de Kloosterkerk) toe komende aan het voornoemde huis op de Vijverberg. Belendende ten O. Reijer van der Does, meester van de Rekeningen, ten W. Heijndrick Croesink, heer van Benthuijsen. De prijs bedraagt 1600 Car. gl. 20 Maart 1565 transporteert Joffrouw Elijsabeth Dirxdr. weduwe van Hendrick Jansz. van Persijn met Mr. Pieter van Persijn, advocaat, haar zoon, haar huis en erf aan de Vijverberg aan Jacob van Persijn, mede haar zoon. Belendingen: ten O. Reijer van der Does, meester van de Rekeningen des konings in Holland, ten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 227