OP DE LANGE VIJVERBERG 209 1561 (verg. W. het huis van Benthuijsen. Het perceel is belast met 75 Car. gl. ’s jaars toekomende den heer van Warmond. No. 5. Blijkens het hofboek van 1561 (verg. Die Haghe 1946, pag 29) was dit huis in het bezit van Reijer van der Does, rekenmeester. Als zoodanig komt het ook voor als de O. belending bij het transport van 26 Juni 1562 en 20 Maart 1565, hierboven (No. 4.) vermeld. De transportacte van 9 Januari 1570 door Mej. van Diepen hierbij aangehaald, kan onmogelijk op dit huis betrekking hebben. Immers, in de eerste plaats was van der Does reeds zeker meer dan negen jaar eigenaar van dit perceel, maar tevens moet de acte, zoowel blijkens de namen der verkoopers, de erfgenamen van Mr. Bal thasar van Hooglande en Maria Pieter Plumeonsdr. als de daarin vermelde belending aan Heijndrick Messing, betrekking hebben op No. 10. waar wij er nader op hopen terug te komen. Bij transporten van het O. gelegen perceel (No. 6.) vinden wij Reijer van der Does nog vermeld als belen ding op 18 Mei 1580, 18 Juni 1583, en zijn weduwe op 20 Februari 1598 en 25 November 1599. Een transport van het huis aan Mr. Cornelis Cuijck is niet te vinden, mogelijk is het door vererving aan hem gekomen. Hoe dit zij, reeds spoedig moet hij zijn overleden, want bij het transport van het W. gelegen perceel (No. 4.) door de erfgenamen van Pieter van Persijn aan Gaspar van Vosbergen op 25 Mei 1619 komen als O. belending voor: de weduwe en erfgenamen van wijlen Mr. Cor nelis Cuijck, advocaat voor den provincialen raad. No. 6. Hoorde dit huis volgens het hofboek van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 228