DE GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 210 Briene de Feijter. Het Jacob Muijs, heeft nog Die Haghe 1946, pag. 31aan Mr. Jasper Lievens, raad; op 9 Februari 1562 vinden wij het in het bezit van Huijck de Groot, secretaris van den Hove van Holland, wanneer het voorkomt als belending bij verkoop van een lijfrente op het O. gelegen perceel (No. 8.) door Maarten Meyster, en genoemde de Groot transporteert het op 18 Mei 1580 aan Sr. Jacob Muijs, ontvanger Generaal van 't gemeenebest van Holland. Het belendt ten O. de erfgenamen van Mr. Jacob Meijster, ten W. Reijer van der Does, rekenmeester. De koopprijs be droeg f 1500.en het was belast met een rente van 3 gl. 7/i. st. 's jaars. Den 18en Juni 1583 transporteert Jacob Muijs het reeds weer aan Capiteijn Michiel Colier. De belendingen zijn onveranderd gebleven, het wordt vermeld als gekocht van Hugo de Groot en is nog met dezelfde rente belast. Reeds op 20 Februari 1586 trans porteert Michiel Colier het aan wordt vermeld als afkomstig van steeds dezelfde belendingen, de koopprijs is f 1000. en de rente van 3 gl. 7J/2 st. blijkt voor de predikheeren te zijn. Op 9 April 1598 transporteeren Juffrouw Maria van Alveringhe, weduwe van Brieng de Feijter, Davidt de Feijter, Dammas van Bleijenburch en Jan de Cocq als voogden van de nagelaten weeskinderen van voor noemde Feijter met consent van de weesmeesteren en authorisatie van burgemeesteren aan Mr. Dirck van Berckel, advocaat voor den Hove van Holland, het huis en erf, belendende N. Cornelis Willemsz. Noordewijel, O. Marija de Bije, weduwe van Gerrit van Corsbergen en W. de weduwe van Reijnier van der Does. Koopprijs een schuldbrief van f 2800.Het perceel zal zijn waterloozing houden door het kleine huis aan de Hooge

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 229