OP DE LANGE VIJVERBERG 211 Nieuwstraat, nu ter tijd gekocht door CornelisWillemsz. Noordwijel. Op 25 November 1599 volgt dan nog eens dezelfde overdracht bij willig decreet door dezelfde partijen, welke ook Mej. van Diepen vermeldt. No. 7. Volgens Mej. van Diepen (verg. Die Haghe 1946, pag. 33) is dit huis datgene wat blijkens het Hofboek van 1561 in het bezit zou zijn van Mr. Jacob Meesters weduwe. Daar dit, zooals wij hierna zullen zien, No. 8 is, is er geen perceel in het hofboek dat wij met No. 7 kunnen identificeeren. Voor de overdracht van 14 Juli 1598, welke Mej. van Diepen geeft, is er niets omtrent dit huis te vinden, en daar bij de verkoop van een lijfrente op het O. gelegen huis door Maerten Meijster op 9 Februari 1562 als W. belending nog wordt opge geven Huijck de Groot, secretaris, terwijl bij het trans port van No. 6 op 18 Mei 1580 als O. belending de erfgenamen van Mr. Jacob Meijster (No. 8) genoemd worden, ligt het vermoeden voor de hand, dat tusschen No. 6 en 8 een ledig erf was, waarop No. 7 eerst na dien tijd gebouwd is. Op pag. 34 merkt Mej. van Diepen op, dat niet gevonden is aan wien Dirck Gooi het huis verkoopt. Dit is zeer verklaarbaar, daar het huis niet door koop, doch door vererving aan de Tuijnings gekomen is, die het in 1696 verkoopen. Dirck Gooi werd te Leiden tusschen 1559 en 1561 geboren, en maakte het beleg dier stad mee. Hij werd kastelein van den Hove van Holland en griffier der leenen. Ook was hij in 1620 regent van het St.Nicolaas- gasthuis in Den Haag. Hij hertrouwde 20 Januari 1606 als weduwnaar van Anna Hemelaer Jansdr. in de Groote

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 230