DE GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 212 Kerk in Den Haag met Sophia Albertsdr. van Loe ningen, weduwe, dochter van Albert Hendriksz. burge meester van Den Haag en boekdrukker en Agniesgen Bruins Caesaers dochter. Uit dit tweede huwelijk werd o.a. een dochter Petronella geboren, die huwt met Adriaen van der Mijl, secretaris van Prins Maurits, zoon van Engelbert en Elisabeth van der Bijl. Hun dochter Petronella van der Mijl huwde Mr. Gerard Tuning, zoon van Johan en Catharina Brand, raad in den rade van Braband, en rentmeester van de Klooster kerk. Zijn erfgenamen verkoopen 1 Juni 1696 het huis aan Wijve Rochus, weduwe van Willem Breur (N.B. Wijve is een voornaam, waarschijnlijk een afleiding van de heiligennaam Wivina; het heeft dus niets te maken met wijf vrouw, zooals Mej. van Diepen, die het met een kleine letter schrijft, schijnt te veronderstellen). Wat de overgang betreft van Adriaen Breur op Elisabeth Kruijck wier executeurs het huis 2 Juni 1732 verkoopen, deze is op gelijke wijze, door vererving te verklaren. Immers 28 Mei -1665 maakt Maria Kruijck, ,,huijsvrouw van d’heer Adriaen Breur” voor den notaris G. B. van Thienen ziek te bed liggende haar testament, zoodat genoemde Elisabeth, die vermoedelijk een zuster of een nicht is, blijkbaar door vererving in het bezit van het huis is gekomen. No. 8, ,,het Huis van Schuijlenburg” Op 31 Juli 1543 verkoopt Mr. Jacob Meester aan Hans Coningh en Anna Conings Papinsdochter, diens huisvrouw, een losrente van 66 Car. gl. 's jaars op zijn huis en erf op de Vijverberg, belendende ten W. Mr. Jasper Arensz. van Hoogelande „raidt”, ten O. Claes Claesz, baljuw van Warmond. Volgens het hier boven (No. 7) reeds aangehaalde uit het hofboek van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 231