OP DE LANGE VIJVERBERG 213 1) Zie Hendrick van Utrecht, over hem Alg. Ned. Fam. 61. 1884 No. 129, p. 3. 1561 werd het toen bezeten door ,,Mr. Jacob Meesters weduwe. Op 19 Februari 1562 verkoopt Martijn Meijster aan Cristina Claesdr. oud 62 jaar, weduwe van Sandrin Jansz. Block, in leven baljuw en schout van Warmond, een lijfrente van 18 Car. gl. ’s jaars op zijn vierde part van het huis en erf op de Vijverberg, waar thans zijn moeder in woont, belendende ten O. Mr. Nicasius Hanneman, ten W. Huijck de Groot, secretaris. In Juli 1566 komt Eva Claesdr. weduwe van Mr. Jacob Meijster, voor als belending van het huis No. 9a, wan neer Mr. Nicasius Hanneman dit perceel transporteert aan genoemde weduwe. De beide huizen No. 8 en 9 a blijven nu in het bezit der familie Meijster tot 31 Mei 1604 (niet 1609 gelijk Mej. van Diepen op pag. 37 vermeldt), wanneer Pieter Meijster, wonende te Utrecht voor zichzelf en als gevol machtigde van Hendrick van Dompselaer, muntmeester van de Staten van Utrecht, en Viglius Oom, J.U.D. en advocaat in het Provinciale Hof van Utrecht, als echt genoten van Jkvr. Eva en Josina dochters van wijlen Mr. Maerten Meijster, alsmede Gijbrecht Meijster zoon van Hendrick Meijster, als curator over diens goederen, de beide huizen transporteeren; No. 8 aan Mr. Floris van Schoterbosch, No. 9a aan Johan Emskerck1) (Heemskerk) en Geertruijt van Helsdingen zijn huis vrouw. No. 9. Dit perceel is ontstaan uit de samenvoeging, na 1686, van twee huizen, welke wij ter verduidelijking No. 9a en 9b zullen noemen en achtereenvolgens behandelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 232