DE GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 214 dat No. 9a. Gelijk wij bij No. 8 zagen was bij de verkoop der losrente door Mr. Jacob Meijster op 31 Juli 1543 zijn O. belending het eigendom van Claes Claesz, baljuw van Warmond. Blijkens het hofboek van 1561 is het dan in het bezit van Mr. Jan Dimmer, maar reeds een jaar later, bij de verkoop der lijfrente op No. 8 door Martijn Meijster, op 19 Februari 1562, blijkt de eigenaar der O. belending te zijn Mr. Nicasius Hanneman. In Juli 1566 transporteert deze Nicasius Hanneman, advocaat voor den Hove van Holland het perceel aan Eva Claesdr., weduwe van Mr. Jacob Meijster, met Maerten Meijster haar zoon. Belendingen: ten O. Mr. Adriaen Brasser, advocaat, ten W. voorn. Eva Claesdr. Koopprijs 931 pond. De overdracht door de erfgenamen Meijster in 1604 behandelden wij reeds bij No. 8. Op 31 Augustus 1609 transporteert Johan van Heems kerk als echtgenoot van Jkvr. Geertruijt van Helsdingen het huis en erf aan Godevaert van Persijn. Belendingen zijn dan ten W. Mr. Florens van Schoterbosch, raads heer, ten O. Maerten van Sijpesteijn, ontvanger der vivres. Koopprijs een schuldbrief van 4600 pond. Volgens het cohier der 200e penning van 1628 en van het klapwakersgeld van omstreeks 1643 is Govert van Persijn nog steeds de eigenaar. Hij was commies van de financiën der Geünieerde provinciën, gedoopt in de Groote Kerk 20 Maart 1633 en 4 Maart 1654 gehuwd met Johanna Maria Schadé, dr. van Mr.Willem en Amalia van Kinschot. Hoe het huis daarna in het bezit is gekomen van Johan Eeck valt niet met zekerheid te zeggen. Bij het ontbreken van eenige transportacte zou men geneigd zijn te denken aan een familierelatie, doch deze laat zich

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 233