OP DE LANGE VIJVERBERG 215 2) Johan Eyckbergh(en) was secretaris van de Raad van State en was gehuwd met N.'N. -J 2 Sept. 1645. Hij hertrouwde (ondertr. 28 Mei 1651) met Jkvr. Petronella Campe, wed. van Maurits Huygens. 3) N. L. 1938. koi. 12. den notaris Joannes Beekman, waarbij hij voor de vier jaren zijn huis op de Vijverberg verhuurt Cornelis Camerling, eerste auditeur ordinaris van niet vast stellen. Opmerkelijk is, dat volgens het cohier van de 500e penning van 1627 het huis behalve door Govert van Persijn ook bewoond wordt door Jan Bek bergen2), de schoonvader van Johan Eeck. Deze namelijk ondertrouwde op 12 April 1665 te Den Haag met Clementia Eijckbergen, die een Haagsche van geboorte was. Voorts vinden we een zekere zakelijke relatie tusschen Govert van Persijn en Johan Eeck, zooals blijkt uit een acte van 30 April 1674 gepasseerd voor den notaris Johannes van de Vijver, waarbij Johan Eeck, Jasper van der Haer, Godebert van Persijn, Arent van Dalen en Willem van der Trink, reeders van het schip genaamd „Admiraal Tromp” en nu ,,de Engel Gabriel” procuratie geven op Pieter van de Velde, procureur, voor het voeren van een proces tegen Johan Broers, gewezen bevrachter van genoemd schip. Johan Eeck, zn. van Johan Eeck, heer van Ekenstein, hoof- deling te Loppersum en Wirdum en Catrijn Asserhuijs, was heer van de Borg Rusthoven, gezworene, raadsheer en burgemeester van Groningen en lid der Hooge Justitiekamer. Hij was van 16631669 gecommitteerde ter Generaliteitsrekenkamer, 1672’73 ter Staten Gene raal en later nog herhaalde malen lid van den Raad van State 3) Eeck heeft waarschijnlijk het huis niet zelf bewoond, althans wij vinden een acte van 30 Juli 1672 gepasseerd voor tijd van aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 234