OP DE LANGE VIJVERBERG 219 het huis verhaalt ons houdster der hypotheek op het pand niet kunnen nakomen, althans 27 Februari 1715 transporteeren Carel van Poelle, procureur, procuratie hebbende van Pieter de Waart, kamerbewaarder van den Hoogen Raad, Ignatius Postol de Larde en Pieter Augustus Samson, gestelde curatoren over de persoon en goederen van Anna Douw, mitsgaders Maria Digters, weduwe van Gabriel Ferron aan Mr. Cornelis van Schuijlen- burgh, pensionaris der stad Zierikzee, het huis en erf. Belendingen W. de kooper, O. de heer van Vlaerdingen. Koopprijs f 14500.en f 725.voor rantsoenpen- ningen. Het huis is belast met een recognitie van f 4. voor de grafelijkheid. De verdere geschiedenis van Mej. van Diepen (Die Haghe 1946, pag. 44). No. 10. Volgens het hofboek van 1561 zijn de huizen No. 10 en 11 eigendom van Mr. Balthasars weduwe. Op 3 Juni 1570 transporteert dan ook Willem van Drenckwaert als vertegenwoordiger van de erfgenamen van Mr. Bal thasar van Hogelande en Jkvr. Maria Plumeonsdr. het huis en erf No. 10 aan Mr. Johan (van) Lezaen, raad- ordinaris in den Hove van Holland (verg. Die Haghe 1938, pag. 112). Belendingen: W. Mr. Adriaen Brasser, O. Mr. Hendrick Messing. Op 9 Januari 1570 vinden we echter reeds een eerder transport van hetzelfde huis, door Mej. van Diepen (Die Haghe 1946, pag. 29) abusievelijk op No. 5 be trokken, wanneer de gemeene geïnstitueerde erfgenamen van Balthasar van Hogelande, heer Lievijnszoon, en Jkvr. Maria Pieter Plumeonsdr. ,,beijde saliger gedach tenis” transporteeren aan Mr. Reijnier van der Does, „reeckenmr. van Con. Majt. in de Haghe” een huis en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 238