OP DE LANGE VIJVERBERG 221 leden 41 November 1715). Zij huwde op 15 jarige leeftijd 10/18 December 1712 met Johan Frederik baron van Friesheim, geb. 5 Augustus 1685, luitenant-kolonel der infanterie ten dienst dezer landen, overt ’s Graven- hage 7 Mei 1747. Mej. van Diepen (Die Haghe 1946, pag. 47) vermeldt hem 1744 als eigenaar, de Anna Cornelia van Friesheim, die dan bij hem inwoont, is de dochter uit zijn tweede huwelijk met Arnoldina Amalia van Beaumont. De door haar in 1745 genoemde Frederik Hendrik van Friesheim is in de genealogie van dit geslacht (Ned. Leeuw 1889, bl. 90) niet thuis te brengen. Uit het kortstondig eerste huwelijk had Johan Frederik van Friesheim een zoon, Johan Dirk, heer van Middel burg, geb. 30 November 1713, eerste auditeur der domeinen van den Prins van Oranje, vervolgens kapitein der infanterie ten dienst dezer landen. Hij is vermoe delijk de in 1757 door Mej. van Diepen t.a.p. genoemde Jan Theodoor. Uit zijn huwelijk, gesloten te Utrecht 5 Januari 1740 met Aletta Jacoba de Wael, (geboren Utrecht 15 December 1718, overl. 10 Februari 1752) dochter van Johan en Barbara Wilhelmina Zurck, werd 7 November 1740 een dochter Aletta Johanna Maria geboren (overl. Tholen 28 Juni 1764). Zij huwde 23 Februari 1764 met Jhr. Jacob Gerard de Milly, geb. 8 September 1730, pensionaris'van Tholen, zoon van Jhr. Lodewijk Alexander en Maria Monthulez, en weduwnaar van Maria Genoveva Vleugels. Op deze wijze komt het huis op de Vijverberg aan de familie de Milly, in wier bezit het in 1806 nog gevonden wordt, terwijl ook in het relevé der huizen van 1818/19 als eigenaars voorkomen Alexander Theodoor Jacob en Maurits Johan Willem de Milly.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 240