OP DE LANGE VIJVERBERG 223 vlg. dan hebben wij een verhaalde op pag. 1'16 en sluitend geheel gekregen. No. 12. Volgens het Hofboek van 1561 bevindt zich dit huis in het bezit van Agnieta Cornelisdr. Weduwe van Engelbrecht Jorisz., in wier bezit wij ook het volgende perceel (No. 13) zullen vinden. Wat er vervolgens tijdens de woelingen in het begin van onze opstand tegen Spanje met het huis en zijn bewoners gebeurd is, vermelden onze bronnen niet, maar volgens het cohier van de vrijwillige bijdrage van 1586 tot het ontzet van Antwerpen en Mechelen blijkt het dan bewoond te wor den door Baptista de Monte Valdone. Deze was tafel houder (houder van een bank van leening) te Dordrecht, en had op een niet nader aangegeven datum het huis gekocht van Jacob Heerman, tresorier van Den Haag, in diens kwaliteit van curator over de nagelaten zoon van wijlen Mr. Hendrik Moerbeek, in leven chirurgijn in Den Haag. Dat deze er niet heelemaal rechtmatig aangekomen was, of althans zijn eigendomsrechten niet overtuigend kon bewijzen, blijkt uit het feit dat de verkoop plaats vond bij z.g. „willich decreet”, een pro cedure waarbij de verkrijger van het goed oproeping doet van eventueele belanghebbenden, en pas wanneer de termijn verstreken is waarin zij aangifte konden doen van hun bezwaren heeft de overdracht van het goed plaats. Door de hooge gerechtelijke kosten welke aan een dergelijke procedure verbonden waren, was het iets waartoe men slechts overging in geval van ernstige twijfel of bij onmogelijkheid het eigendomsrecht van den verkooper afdoende te bewijzen. Op 15 December 1597 is Baptista de Monte Valdone reeds overleden, wanneer Jan Govertsz. te Dordrecht,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 242