DE GESCHIEDENIS VAN DE HUIZEN 224 Journaal Constatijn Huygens de zoon, dl. I, p. 241. door het gerecht dier stad geordonneerd tot curator over zijn boedel, het huis aan de Vijverberg transpor teert aan „Joffrouwe Elysabeth van Egmond, weduwe Jonkheer Frederick van Zeventer”. Dan volgen wij het verhaalde bij Mej. van Diepen (Jaarboek Die Haghe 1946, pag. 49) tot waar het tezamen met No. 13 (bij Mej. van Diepen No. 14) in het bezit komt van Bonifacius van Vrijbergen. Deze had uit zijn huwelijk met Elizabeth van der Haer een zoon en twee dochters, van wie de eene, Maria twee dagen voor haar vader, op 8 November 1690 overleed en gelijk met hem begraven werd. De andere dochter Cornelia was toen kort te voren in het huwelijk getre den met Mr. Diederick Vleugels, advocaat-fiscaal van den Raad van Braband. Dat dit huwelijk niet naar de zin der ouders was, leert ons het journaal van de jonge Constantijn Huygens4), die in Engeland, waar hij als secretaris van Willem III verbleef, aanteekende op Maandag 6 Maart 1690: ,,Uyt den Haegh schreef men... dat den Advocaet Vleugels met de oudste joffer Vrijbergen, dochter van Bonifacius troude, tegens haer ouders zin.” Zij was trouwens niet de eenige uit dit gezin, die haar ouders een ongewenschte huwelijkscandidaat voorzette. De correspondentie van een ander lid van de familie Huygens, Susanna, met haar in Parijs vertoevende broeder Christiaan, leert ons omtrent het huwelijk van de zoon Marius Dibbout, die 23 Mei 1657 te Tholen was geboren en eerst advocaat voor het Hof van Hol land, daarna extra ordinaris en vervolgens ordinarisraad in den Raad en Leenhove van Braband was, tal van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 243