KONING LODEWIJK EN Mr. LODEWIJK VAN TOULON DOOR Mr. W. J. M. BENSCHOP. Onlangs viel mij wederom het voorrecht te beurt inzage te mogen nemen van stukken uit het familie-archief CroisetVan Toulon, zooals Prof. Vreede het aanduidt bij verwijzingen in zijn werken over diplomatieke ge schiedenis. Ik verlangde n.l. meer te weten te komen omtrent de persoonlijkheid van Mr. Lodewijk van Toulon, den stichter van dat archief, dan enkele jaren geleden doenlijk was, omdat ik mij toen in hoofdzaak moest beperken tot de documenten van belang voor de postgeschiedenis. Doch de erflater is werkzaam geweest op velerlei gebied van het openbaar leven in den Fran- schen Tijd en onder Koning Willem I. Er ligt dus heel wat meer belangrijks dan voor het postwezen alleen. O.a. betreffende bestuursaangelegenheden van ’s Gra- venhage, betreffende het werk der „Cijfers” aan Buiten- landsche Zaken en meer onderwerpen van algemeen belang. Het is mij een behoefte dank te betuigen aan den heer Mr. L. J. van Toulon van der Koog, te Vogelenzang, voor de verleende inzage en vergunning tot gebruik van diverse documenten. Het was zijn hoedanigheid van lid van den Raad der gemeente 's Gravenhage, die Mr. Lodewijk van Toulon

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 24