OP DE LANGE VIJVERBERG 231 No. 19 „de Diamant Rinck”, later het „Logement van Dordrecht”. Het Hofboek van 1561 vermeldt als eigenaar Pieter Houttuijn. Op 26 Januari 1563 transporteert Coenraet Maertens aan Elijsabeth Maertensdr. zijn zuster, de helft van het huis op de Vijverberg, waar hun broeder Pieter Houttuijn in gestorven is. Belendingen: W. Joost van Dam, secretaris van den Hove van Holland, O. het Voorhout; koopprijs 385 Car. gl. Bovendien is het per ceel belast met een rente van 6 Car. gl. 's jaars, toe komende Roelof van de Venne, nomine uxoris. Op 26 Januari 1571 transporteert Elisabeth Martens- dr. weduwe van Hillebrant Aelbrechtsz. aan Aelbrecht Hillebrandtsz. haar zoon, haar huis en erf op de Vijver berg, waar zij thans in woont. Belendingen: als bij het vorig transport. Koopprijs 800 gl. Het perceel wordt verkocht met de glazen ramen en „veijnsters” en met een last van 6 Car. gl. toekomende Roelof van de Venne. De verkoopster houdt het recht in het huis te blijven wonen zoo lang zij leeft met 12 gld. ’s jaars en met de optie het terug te kunnen nemen indien haar zoon voor haar mocht komen te sterven zonder nakomelingen. Op 7 Februari 1571 verleent de Rekenkamer consent aan Aelbrecht Houthuijn (wij zien dus dat hij de naam van zijn moeders geslacht als familienaam heeft aan genomen!) om het voorhuis van zijn huis op het O.eind van de Vijverberg te mogen vernieuwen, de ingang naar de andere zijde van de Vijverbergsmuur te brengen en voor het huis twee stoepen en hekken te mogen maken tegen een recognitie van 1 oert van 1 stuiver Brabandsch 's jaars. In het transport van 16 April 1591 van het huis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 250