OP DE LANGE VIJVERBERG 233 16 staende an de Noortzijde van de Hoge Nieuwestraet strecken, te gunnen en te verleenen hem suppliant op alsulcke jarelijcke recognitie als Uwer E. bevinden sullen te behoren”. Dat dit onbaatzuchtig aanbod door de omwonende niet op de juiste prijs werd gesteld, blijkt wel uit een request-antidotaal opgesteld door deken, kapiteins, hoofdmannen, en vaandrigs van de St. Sebastiaens schutterij, Aelbrecht Hillebrantsz, Dirck Muijser, Vre- derick Meeusz., Mr. Gerrit Hamel, de weduwe Jan Jansz. van der Elburch en de weduwe Corstiaen de Peerdeberijder, allen „gebuijren woonachtig int Voor hout omtrent de Leijsse wagens alhier”, waarin zij krachtig protesteeren. Pieter Bor, de Rentmeester-generaal voor Noord- Holland, in wiens handen het request is gesteld, zendt het door naar de magistraat van Den Haag, wier advies daarop luidt: ,,dat daerdeur de Heerestraete commende uijte Hoege Nijeuwestraet ende in sunderheijt het reijni- gen van de gooten aldaar grotelicx soude werden geincommodeert, dat insgelicx verhindert soude werden de peerdemerct, het op en afgaen van de wagens oppet veer aldaer, het ververschen van de paerden en reijnigen van de wagens in den Vijver, passeren ende repas- seeren nae den Doelen ende ’t Hoff, behalve dat de confrerije van St. Sebastiaens schutterije alhijer beno men soude werden het uijtsicht ende prospeck mits gaders het marcheren ende trecken in t doen van heurluijder wapenschouwen, uijtgenomen noch het uijtsicht van de gemeene buijren”, en zij dus in over weging geven het gevraagde af te staan. Met dit advies schijnt de rekenkamer zich vereenigd te hebben, en hieraan is het te danken, dat de Vijver berg slechts 19 en geen 20 huizen telt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 252