11 11 12 12 12 14 15 15 15 17 KRONIEK OVER 1945 262 10 December. De eerste trein met Haagsch stadsvuil rijdt weer naar Drente. Benoeming van Dr. H. Boom tot Genees- heer-Directeur van het Roode Kruis Zie kenhuis. Eervol ontslag verleend aan H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, Generaal- Majoor van den Generalen Staf. Benoemd tot voorzitters, respectievelijk van de 7de, 8ste en 9de Kamer van het Tribunaal te 's Gravenhage: Mr. W. H. E. van Rossum, Mr. N. Ferguson en Jhr. Mr. C. H. van Beyma thoe Kingma. Bevestiging en intrede van Ds. Blanson Henkemans als zevende predikant der Ned. Herv. Kerk te Scheveningen. Overleden Architect H. van Heeswijk, Chef van het Bureau voor de Rijksmonu- menten, lid van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Overleden A. K. Spanjaard, gedurende vele jaren bestuurslid van den A.N.V.B. Heropening van het Damesleesmuseum, tijdelijk gehuisvest Koninginnegracht 12b. Benoemd tot vice-president van het Ge rechtshof Mr. Th. L. van Berckel. Overleden de tandarts F. J. Ninck Blok. Lijn 4 van de H.T.M. hervat den dienst, verbinding vormend tusschen Laakkwar tier en Spoorwijk. 17 December. 24-urige staking van de groentehandelaren als protest tegen de voor hun bedrijf heer- schende noodtoestanden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 281