25 KRONIEK OVER 1946 270 7 April. 14 16 18 23 26 28 1 Mei. 1 1 1 Bevestiging en intrede van Ds. C. van Leeuwen als jeugdpredikant bij de Ned. Herv. Gemeente. Hervatting van den dienst op Zondag van de lijnen der H.T.M. resp. naar Was senaar, Voorburg en Delft. Afscheid van G. Hellinga als Directeur van de Haagsche Schoolvereeniging. Benoemd tot zijn opvolger A. Siebesma. Opening in tegenwoordigheid van H.H. K. K. H.H. Prinses Juliana en Prins Bern- hard van het Int. Hof van Justitie. 80ste verjaardag van Dr. W. C. A. van Vredenburch, oud-Hoofdredacteur van het Dagblad van Zuid-Holland in ’s Graven- hage, oud-lid van den Gemeenteraad enz. Ontslag verleend, op grond van het Zui veringsbesluit 1945 aan Ir. W. van de Vegt, directeur van Gemeentewerken. Overleden Ir. J. Rutten, oud-Directeur van 'het Gemeentelijk Gasbedrijf. 100-jarig jubileum van het R.K. Wees- en Oudeliedenhuis in de Warmoezierstraat. 175-jarig bestaan van de firma C. L. Arbeiter, Hofbontwerkers. 150-jarig bestaan van de drogisterij v. d. Gaag, thans in handen van de Wed. Molenwijk-Persoon op de Groenmarkt. 40-jarig ambtsjubileum van den heer L. Bok, Directeur van Onderhoud en Uit breidingswerken van den Rijksgebouwen- dienst. Eervol ontslag verleend aan Jhr. Mr. O. E. W. Six als Secretaris-Generaal van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 289