17 Juli. KRONIEK OVER 1946 275 18 20 20 de 23 24 7 7 8 19 20 van Economische Zaken en bouw en Arbeid. Benoemd tot Raadsheer in het Gerechts hof Mr. J. H. van Laar. 40-jarig jubileum van H. Mennes als pen ningmeester der JVereeniging „De Am bachtsschool te 's Gravenhage”. Benoemd tot Notaris L. W. A. Duynstee. Feestelijke opening van het vernieuwde plantsoen op het Koningsplein. 80ste verjaardag van S. Moulijn, litho graaf en schilder. Zangconcours in de Houtrusthallen ter eere van het 60-jarig bestaan van de Sche- veningsche Chr. Gemengde Zangvereeni- ging Volharding leidt tot het doel. Opening door H.M. de Koningin van Staten-Generaal in de Ridderzaal. Overhandiging van zijn geloofsbrieven aan H.M. de Koningin door den Zweed- schen Gezant, J. Lagerberg. 24 en 25 Juli Eeuwfeest der St. Vincentiusvereeniging in Nederland, voor 100 jaren in 's Graven hage gesticht. 6 Augustus. 25-jarig bestaan van den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, thans Gem. Dienst voor Sociale Belangen. 75ste verjaardag van Dr. J. P. de Bie, em. predikant der Ned. Herv. Gemeente. Overleden Dr. F. J. Roes, badarts te Scheveningen. Bevestiging en intrede van Ds. W. G. Kruithof als predikant bij de Oud-Geref. Gemeente te Scheveningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 294