276 KRONIEK OVER 1946 13 16 20 20 20 20 20 de Harmonievereeni- 22 28 1 Sept. 17 19 11 Augustus. Diamanten huwelijksfeest van F. L. J. Stevens en D. StevensNeecke. Dankbaarheidsdag; betooging door 3000 leerlingen uit de hoogste klassen van La gere, Ulo, Vak- en Industriescholen als uiting van dankbaarheid voor alle gebo den hulp door de Geallieerde en andere landen. Uitreiking van onderscheidingen op het Binnenhof door den Amerikaanschen mi litairen attaché aan 24 officieren en onder officieren. Overleden de letterkundige Frans de Prez, Benoemd tot Notaris P. H. v. d. Steen als opvolger van Jhr. Mr. H. J. H. Stoop. Benoemd tot Directeur van de Gem. Zie kenhuizen Jhr. P. H. Verspyck, Arts te Zierikzee. Benoemd tot directeur van Gem. Werken Ir. G. W. Bolomey, Ingenieur van Gem. Werken te Groningen. Benoemd tot Directeur van de H.B.S. aan den Aronskelkweg D. J. E. Timmers. Benoemd tot Directrice van de Meisjes H.B.S. Mej. W. de Koningh. Benoemd O. W. de Boer tot Gem.- Inspecteur L.O. 50-jarig bestaan van ging „Tavenu” te Loosduinen. Benoemd tot Directeur van den Keurings dienst voor Waren, Dr. W. Meyer. Afscheid in de Duinzichtkerk van zijn Gemeente door Dr. L. D. Terlaak Poot, wegens zijn benoeming tot vlootpredikant.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 295