22 Maart 1946. Leden. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1945 uitgebracht in de Jaarvergadering van Op 1 Januari 1945 bedroeg het aantal leden 293. Voornamelijk na de bevrijding hebben zich eigener be weging 22 personen voor het lidmaatschap aangemeld, ten gevolge waarvan het ledental tot 315 steeg. Wegens bedanken en overlijden moesten 13 leden worden afge voerd, zoodat de Vereeniging 1946 zal ingaan met 302 leden. Het is ongetwijfeld verblijdend, dat het nieuwe tijd perk, dat ook voor Die Haghe is aangebroken, begint met een bescheiden aanwas van het ledental. Een schuchter herleven, dat met vreugde wordt waargeno men en dat moge overgaan in een krachtigen herbloei van de Vereeniging, welke in haar beste jaren veel meer dan het dubbele van het aantal leden van thans telde. In zijn overzicht van de lotgevallen der Vereeniging ge durende den oorlogstijd gaf de afgetreden voorzitter, Dr. H. E. van Gelder te kennen, dat het geen overdreven eisch is, dat Die Haghe minstens 1000 leden moet tellen. Moge dan de propaganda, welke het bestuur denkt te voeren, dit getal, zooal niet terstond dan toch binnen afzienbaren tijd, op leveren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 323