27 Maart 1947. JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1946 uitgebracht in de Jaarvergadering van Leden. Het eerste volle jaar na de bevrijding is voor Die Haghe gunstig geweest. Het was getuige van nieuw leven en nieuwen opbloei van de Vereeniging. Het leden tal vermeerderde op verblijdende wijze. Twee jaarboe ken, zij het ook geldend voor de jaren 1944 en 1945, zagen het licht. Een meer dan gebruikelijk aantal bijeen komsten en excursies trok veel belangstelling. Op 1 Januari 1946 bedroeg het aantal leden 302. In den loop van het jaar traden 51 nieuwe leden toe, ten gevolge waarvan een totaal van 353 werd bereikt. He laas moesten aan het einde van het jaar 33 leden worden afgeschreven. Hoofdzakelijk betrof het personen, die vóór korter of langer tijd waren overleden, dan wel naar elders waren vertrokken. Slechts 7 stadgenooten zegden het lidmaatschap op. Het volgend jaar zal dus ingaan met 320 leden. Al strekt de voortgezette toename van het ledental tot vreugde, het neemt niet weg, dat het aantal op zich zelf veel te laag is en slechts de helft bedraagt van de grootte der Vereeniging in de jaren harer bloei.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 328