JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 310 5,— 5,— 10,— 55 GELDMIDDELEN. Rekening over 1 94 6. Ontvangsten: Contributies 1941, 1 1942, (1) 1943, (2) 1944, (11) Bestuur en commissies. In de samenstelling van het bestuur en de commissies kwam in het afgeloopen jaar geen verandering. Dr. L. Brummel aanvaardde het onder-voorzitter- schap, dat nog vaceerde. Huishoudelijke vergaderingen. De algemeene vergadering van 22 Maart besloot tot instelling van een jeugdlidmaatschap, ten gevolge waar van minderjarigen van 16 jaren en ouder lid kunnen worden van de Vereeniging tegen betaling van een jaarlijksche contributie van ten minste f 2,50. De algemeene vergadering van 18 Januari besloot aan Dr. H. E. van Gelder, den in 1945 af getreden voorzitter, uit hoofde van zijn buitengewone verdiensten voor de Vereeniging het Eerelidmaatschap aan te bieden. Dit besluit werd vastgelegd in een door den heer A. B. Lintvelt gecalligrafeerde oorkonde, welke op 16 Februari, ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, aan Dr. van Gelder door den voorzitter werd overhandigd. De Vereeniging had den dood te betreuren van Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer, die van 1937 tot 1945 deel uitmaakte van het bestuur en de fuctie van onder-voor- zitter bekleedde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 329