JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 312 Geschriften. In het begin van het jaar verscheen het Jaarboek 1944 en aan het einde van 1946 het Jaarboek 1945. De trage gang van zaken ter drukkerij was oorzaak, dat het aan vankelijk plan om het eerste eind 1945 en het tweede een drietal maanden later te laten uitkomen, terwijl daarop het Jaarboek 1946 in December het licht zou zien, waarmede de achterstand zou zijn ingehaald, niet kon worden ten uitvoer gelegd. Het is trouwens de vraag of de Vereeniging, gezien de enorm gestegen drukkosten, dit tempo financieel zou hebben kunnen bijhouden. In- tusschen sluiten deze uitgaven zich waardig aan bij de serie jaarboeken, welke tot nu toe is verschenen, wat den inhoud betreft, terwijl de materieele verzorging wel eenigszins het kenmerk draagt van den nood der tijden. Lezingen. Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn opende op 18 Januari 1946 de rij van sprekers in het nieuwe jaar met een voordracht over de: Inrichting en taak van het onlangs opgerichte Centraal Bureau voor Genealogie, een met Rijkssubsidie werkende overkoepeling van de op het gebied van geslacht- en wapenkunde werkzame in stellingen. Op 22 Maart volgde Prof. H. Rosse, met het onder werp: Het plan voor de badplaats Scheveningen. Deze lezing was feitelijk een nadere toelichting op de tentoon stelling van ontwerpen, in den zomer van 1945 in het Panorama Mesdag gehouden. Deze tentoonstelling had toen zeer de aandacht getrokken. De flinke opkomst vooral van Scheveningsche leden toonde wel aan, dat ook onze leden zich voor deze grootsch opgezette plan nen interesseerden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 331