JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 316 kon hebben. De deelen nrs. 712 en 719 werden geheel en deel no. 494 voor de helft bewerkt. De bewerking leverde ongeveer 2000 fiches op. Bovendien werden 2267 vroeger vervaardigde fiches in den alphabetischen klapper ingevoegd. Aan het einde van het verslagjaar zij de hoop uitge sproken, dat de opbloei, welken het afgeloopen jaar heeft te zien gegeven, zich in de toekomst moge voortzetten. Moge deze tot uiting komen in een hernieuwden en flinken aanwas van het ledental, welke onmisbaar is voor de uitvoering van de gebruikelijke werkzaamheden, in de eerste plaats de uitgave van het Jaarboek. Wij doen een krachtig beroep op de leden om hiertoe hun medewerking te verleenen en ook verder hun belang stelling te toonen in die mate als in 1946 het geval is geweest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 335