Mr. LODEWIJK VAN TOULON 37 hem. dén ga. Laat U niet verleiden door ijdele hoezeer schoon klinkende theorieën. Stel Uw eigen opvatting van billijkheid niet voorop. Hoed U voor al te fijne, arglistige uitlegging van de wet. Dan zult ge U de achting en het vertrouwen der burgers waardig maken. Tot passend slot van het vorenstaande komen we nog even terug op Koning Lodewijk. In Februari 1814 bevond deze zich, door Napoleon gedwongen, te Parijs, waar Van Toulon trachtte weg, naar het vaderland, te reizen, wat natuurlijk veel moeite kostte. Evenals de meeste daar vertoevende Neder landers, zoo verhaalt hij in zijn autobiografie, poogde hij den voormaligen vorst zijn opwachting te maken. Deze ontving echter alleen Appelius, Cambier en Tijdens het onderhoud vroeg Lodewijk, wat hij van toestand in Holland wist. Van Toulon antwoordde sedert 1 December geen berichten te hebben ontvangen en erkentelijk te zullen zijn indien de ex-Koning hem iets zou kunnen mededeelen. Waarop Lodewijk: ,,Vous savez cependant les grands évènemens qui se sont passés dans votre pays. Vous savez que la Maison d’Orange est rétablie" om er, na een oogenblik zwij- gens, aan toe te voegen ,,Je considère cela comme un grand bonheur pour votre patrie et je conseille a tout bon Hollandais de se ranger de ce coté”. Van Toulon zegt reeds dadelijk door die merkwaar dige woorden te zijn getroffen, doch ze later nog meer te hebben gewaardeerd, toen hij, hier te lande terug gekeerd, vernam, dat Lodewijk, na de Novemberdagen van 1813, pogingen had in ’t werk gesteld om hier op den troon te worden teruggeroepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 49