DE HEER LEYDEN EN DE TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG Voorwoord. DOOR DR. P. J. VAN BREEMEN. De navolgende beschouwingen over zekere onder- deelen van het historisch-geografische werk van den heer Friedrich Leyden waren reeds op schrift gesteld, toen ik kennis kreeg van het rampzalig uiteinde van den auteur. Blijkens een noot van de Redactie-Com- missie van het Tijdschrift K.N.A.G. gevoegd bij een posthuum verschenen artikel van den heer Leyden in de Mei-aflevering 1946 van dat Tijdschrift werd hij in 1943 op transport gesteld en is hij volgens een mede- deeling van het Centraal Registratiebureau voor Joden in Nederland op 30 Januari 1944 te Theresienstadt overleden. De Redactie-Commissie gaf in die noot tevens een korte levensbeschrijving van den overledene. Omstreeks 1922 veranderde hij zijn oorspronkelijken achternaam Levy in Leyden. Een lijst van zijn publi caties is achter zijn bovenbedoeld laatst verschenen artikel opgenomen. In aanmerking genomen dat de heer Leyden niet meer in het land der levenden vertoeft en dus niet van weder woord kan dienen, heb ik er naar gestreefd mijn be schouwingen en weerleggingen van alle in die omstan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 50