TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 43 8) Koningswegen in Holland 2/LVII 1940, bl. 665. en Zeeland, Tijdschr. K.N.A.G. of ze zonder behoorlijke weerlegging door eigen inzich ten, aan een algemeeneren grondslag ontleend, te ver vangen. In het volgende zal ik aan eenige aan zijn werk ontleende voorbeelden toelichten, hoe hij door beide vooroordeelen, gepaard aan onvoldoende plaatselijke kennis, tot allerlei voorstellingen en gevolgtrekkingen aangaande de topografie van Den Haag en omgeving komt, die niet door den beugel kunnen en die nood zakelijk bestrijding en weerlegging eischen, wil de topografische en toponymische beschrijving van het Haagsche gebied niet van een wetenschappelijk peil tot dat van slecht dilettantisme afzakken. Houtstraten, Houtwegen, Houtmarkt. In een bijdrage over koningswegen in Holland en Zeeland schreef de heer Leyden woordelijk als volgt: „Is het dus al mogelijk met een vrij groote waarschijn lijkheid de aanwezigheid en het beloop van Konings wegen uit de vroege middeleeuwen ook in de Lage Landen na te gaan, zoo blijft toch steeds de grootste voorzichtigheid geboden. Er zijn tal van Koningsstraten, die niets uitstaande hebben met de middeleeuwsche viae regiae... Slechts een zeer nauwkeurig plaatselijk onderzoek kan doen uitkomen, waarom b.v. de Konings- straat in Arnhem wèl en de Koningsstraat in Amersfoort niet als een oude straatnaam mag worden beschouwd. Hetzelfde geldt ook voor de niet zeldzame Houtstraten, die in talrijke gevallen (o.a. ook in Den Haag) met de voormalige Houtmarkten in verband moeten worden gebracht” 8)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 55