DE HEER LEYDEN EN DE 44 T.z.p. bl. 663 bovenaan. zoo zijn artikel blijkt. Voor van den naam in het en de Houtmarkt. Ik het Haagsche geval zoowel tegen de toepassing van de stelling: Houtweg is Koningsweg als tegen de uitspraak, dat de Houtstraten naar de Hout markt gedoopt zijn, ernstige bezwaren te opperen vallen. Alvorens op de beweringen van den heer Leyden nader in te gaan, zal het nuttig zijn een kort overzicht te geven van de met ,,hout” samengestelde namen van straten en wegen, die binnen de grenzen van het tegen woordige Den Haag voorkomen. Daar zijn dan voor eerst twee Houtstraten (de Lange en de Korte Hout straat), een Houtmarkt en twee Houtwegen, terwijl we de reeks volledig zullen maken door er ook in op te nemen den Benoordenhoutschen en den Bezuidenhout- schen Weg, omdat zij oudtijds ook onder de benaming van Houtweg voorkwamen. Al deze straten en wegen op een der Houtwegen na hebben sedert de oprichting der gemeenten steeds in de gemeente 's Gravenhage gelegen. Die eene uitgezonderde Houtweg behoorde Het verband tusschen koningswegen en wegen, die Houtstraat heeten, is gegeven in de stelling van den schrijver9), dat de koningswegen voornamelijk onder drie benamingen voorkomen, te weten als Koningsweg, als Heerenweg en als Houtweg, waarbij hij dan in sommige gevallen Houtstraten als de latere nakome lingen van oude Hout-, d.z. Koningswegen (of gedeel ten ervan) aanziet. Deze stelling past de schrijver toe op een van de Houtwegen, die thans in de gemeente Den Haag voorkomen, maar wil hij niet laten gelden voor de Houtstraten in die gemeente, zooals uit de juist aangehaalde zinsneden van deze zoekt hij den oorsprong verband tusschen deze straten meen, dat er voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 56