DE HEER LEYDEN EN DE 50 19) Tijdschr. K.N.A.G. 2/LVII 1940 bl. 662—664. afleiding van den naam der Houtstraten in Den Haag een dwaalweg ingeslagen heeft, waar men goed zal doen hem niet te volgen. De Houtweg in de voormalige gemeente Loosduinen. Volgens den heer Leyden is de Houtweg van Loos duinen in velerlei opzichten merkwaardig. Dat zou dan in verband staan met zijn benaming als gelijkbeduidend met Koningsweg, via regia. Laten we den heer L. eerst zelf aan het woord. Na den heerweg van Haarlem naar Den Haag en verder naar het zuiden ter sprake ge bracht en als een grooten Koningsweg gewaarmerkt te hebben laat hij deze passage volgen19): „Het verdere verloop van den grooten Koningsweg over Den Haag naar het Westland is slechts bij benadering te bepalen. Rekening houdende met het feit dat deze Konings wegen voornamelijk onder drie benamingen voorkomen, t.w. als Koningsweg, als Heerenweg of als Houtweg, zouden wij moeten nagaan, waar wij in het Westland deze drie benamingen terugvinden. En inderdaad ont moeten wij een Houtweg weer onder Loosduinen; deze loopt evenwijdig met den Loosduinschen Straatweg, iets meer zuidoostelijker en eindigt thans bij de kerk van Loosduinen. Dat deze weg inderdaad zeer oud is, blijkt uit het feit dat hij de Beek langs den Moerweg met een voorde heeft gekruist, waarvan de naam Vittelervoorde nog in de 17de eeuw was bekend, maar later is verdron gen door dien van de buitenplaats Westerbeek (langs den tegenwoordigen de la Reyweg). In de richting naar ’s-Gravenhage zou het verlengde van dezen weg op de aslijn van de Vlamingstraat, Spuistraat, de Poten en de Heerengracht kunnen duiden, waarbij echter de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 62