TOPOGRAFIE VAN DEN HAAG 51 verbinding met den Leidschen Straatweg onduidelijk blijft. De Houtweg van Loosduinen is echter in velerlei opzichten merkwaardig. De groote kaart van Delfland door Cruquius van 1712 leert dat een reeks slooten het onmiddellijke verlengde van dezen weg vormde, met een einde op den Monsterschen weg ongeveer ter plaatse waar de aloude Rijnweg van Monster aftakte. Uit het Kaartboek der Abdij Loosduinen blijkt boven dien dat de Houtweg ook voorbij de tegenwoordige dorpskerk nog een verlengde had. Langs dit verlengde bestond een zg. „groene berg”, waar Beelaerts van Blokland de voormalige ligging van een burcht of ver sterkte plaats mogelijk acht. En niet ver naar het westen ontmoeten wij, als een dwarsweg, de tegenwoordige Orberlaan van Loosduinen, een verbastering van den oorspronkelijken naam Oudenburgerlaan, naar een nederzetting Oudenburg, waarvan de ligging thans niet meer kan worden bepaald. Naast deze Oudenburg bestond in de late middeleeuwen hier nog een verdere verdwenen plaats Wiltenburg. De verhouding van den Houtweg van Loosduinen tot deze oude „burchten” is precies dezelfde als die van den Koningsweg van Velzen tot Kastricum, van den Heerenweg tot Den Burg op Tessel, van het Koningspad tot Burg op Schouwen, enz. Deze overeenkomst doet het mij aannemelijk toeschijnen dat wij ook in dit geval inderdaad met een ouden Koningsweg in het Westland hebben te maken. De verhoudingen zijn hier in dubbel opzicht ingewikkeld: eenerzijds door de opkomst van ’s Gravezande als grafe lijke residentie, dat daardoor denkelijk ook uitgangspunt werd van belangrijke wegen, waarvan de Rijnweg de meest opvallende is; aan den anderen kant door de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1947 | | pagina 63